Raport o stanie gminy za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713) burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Poniżej raport o stanie gminy Żukowo za rok 2019, opublikowany na stronie internetowej urzędu gminy.