Nagranie z Zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej zamieszczamy nagranie z Zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple, które odbyło się 15.09.2021 r.

W trakcie zebrania wybrane zostały dwie nowe osoby na członków Rady Sołeckiej – Pani Jagoda Cymer oraz Pani Hanna Kusyk.

Przyjęto wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022 r na realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa pętli autobusowej w Czaplach” Koszt przedsięwzięcia: 38 736,54 zł

2. „Zakup oraz ułożenie płyt yomb wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania na ul. Słonecznej oraz ul. Pomorskiej w Czaplach” Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł

Całkowity koszt wszystkich przedsięwzięć: 68 736,54 zł

Z uwagi na brak możliwości budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy, przyjęto wniosek o zmianie przedsięwzięć przewidziany do realizacji w roku 2021 r. na zadanie dotyczące remontu istniejącego placu zabaw oraz boiska.

https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Czaple-Gm-%C5%BBukowo-334596960335926/videos/284859466552504

Rezerwacja miejsc na zajęcia fitness

Prosimy o zapisywanie się na 1 godzinę zajęć danego dnia, by dać szansę wszystkim chętnym. Jeśli miałby się okazać, że będą wolne miejsca, będziemy informować.
Jeżeli ktoś rezygnuje z zajęć – KONIECZNIE wypisuje się w taki sam sposób.

https://bit.ly/FitCzaple

UWAGA ROBOTY DROGOWE!!!

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej zamieszczam kilka bardzo istotnych informacji dotyczących prac budowalnych, które będą realizowane w naszych okolicach, a które na pewno przez pewien czas będą dla nas mocno odczuwalne.

1. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Leźno – Pępowo z drogą gminną Czaple – Lniska. Z informacji przekazywanych przez Pana Wicestarostę Piotra Fikusa, prace mają być ukończone do października br. Nie planowany jest żaden objazd. Musimy się liczyć z uciążliwościami w tym okresie.

2. Z informacji uzyskanych podczas spotkania z GZDiZ oraz Gminą Żukowo, jeszcze w lipcu lub sierpniu planowane są naprawy miejscowe po przejazdach ciężkich pojazdów na ul. Bysewskiej, w związku z budową hal Panattoni.
Po nich planowane są prace związane z budową ul. Przyrodników – wykonanie nawierzchni, sieci, chodników i oświetlenia. Będzie się to wiązało z całkowitym czasowym zamknięciem tej ulicy i cała komunikacja (transport osobowy i ciężarowy) do hal będzie odbywał się przez ul. Bysewska oraz ul. Botaniczną.
Skręt na ul. Botaniczną jest bardzo wąski, stoi słup energetyczny, więc można się spodziewać, że ciężko będzie TIRom się wyminąć.
GZDiZ poinformował, że nie ma innej możliwości wykonania ul. Przyrodników, która docelowo ma być główną drogą dojazdową do wybudowanych hal, niż jej całkowite zamknięcie i organizacja objazdu ul. Bysewska i ul. Botaniczną.

3. Na terenie Gdańska – od granicy z Czaplami do ul. Botanicznej lub jeśli będą możliwości, jeszcze większy odcinek – będzie przebudowywana ul. Bysewska (związane jest to z pracami prowadzonymi przy budowie hali dla firmy Siscom).

4. I ostatnie prace – stricte w Czaplach. Na ostatniej – czerwcowej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę dot. zmian w budżecie gminy i postanowiono przeznaczyć 400 tys. zł na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi głównej (na podstawie projektu Węzła Rębiechowo). Z informacji uzyskanej od Pana Wiceburmistrza Tomasza Szymkowiaka, prace ma wykonywać Spółka Komunalna Żukowo i mają być prowadzone w sierpniu br.
Po wykonaniu kanalizacji będzie dopiero realizowany chodnik.

Posprzątajmy Czaple na wiosnę !!!

Pomimo obostrzeń, zapraszamy wszystkich – dużych i małych mieszkańców Czapel do akcji sprzątania naszej miejscowości (pamiętając oczywiście o maseczkach 😉).

Spotykamy się o godz. 11.00 przy świetlicy, gdzie wydawać będziemy worki i rękawiczki. Śmieci zbierać będziemy do godz. 13.00. Worki z odpadami zostawiamy wzdłuż drogi głównej w Czaplach oraz przy ul. Słonecznej i Pomorskiej. Będą one później zwiezione pod świetlicę, skąd zostaną odebrane przez Spółkę Komunalną.

Ptaki od wieków inspirują i fascynują – są symbolem wolności. Niestety rośnie liczba zagrożeń, które powodują, że ich populacja się zmniejsza. Co roku do Czapel przylatują czaple, żurawie oraz inne ptaki. Zadbajmy więc, żeby nasza wieś została przyjazna tym pięknym stworzeniom. Spotkajmy się i wspólnie posprzątajmy Czaple!

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe powinien w terminie do 31 marca  zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane ( dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-maila). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową.

Ponadto przypominamy, że podczas zbiórki nie będą odbierane wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany budowlane, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, wszelkiego rodzaju opony ( samochodowe, ciągnikowe, samochodów dostawczych), tapicerka samochodowa itp. tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast Opony samochodowe w ilości 4 szt. od gospodarstwa domowego w ciągu roku oraz odpady budowlano remontowe w ilości 500 kg od gospodarstwa domowego w ciągu roku można dostarczyć do PSZOK w Żukowie ul. Polna 70. Przy dostarczaniu odpadów na PSZOK należy posiadać „kartę PSZOK” otrzymaną z Urzędu Gminy.

Nie będą również zabierane: odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach itp. te odpady właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w Żukowie przy ul. Polnej 70.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie pod nr tel.: (58) 685-83-71,
  • E-mailem: [email protected];
  • Listownie na adres tut. Urzędu
  • Osobiście w tut. Urzędu w godz. urzędowania ( pn. 7.30-17.00; wt., śr.7.30- 15.30; czw. 7.30-15.00; pt. 7.30-14.30)


Raport o stanie gminy za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713) burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Poniżej raport o stanie gminy Żukowo za rok 2019, opublikowany na stronie internetowej urzędu gminy.

Złap wodę deszczową i zgarnij nagrody

Aby zachęcić mieszkańców i rozwinąć ich zachowania proekologiczne związane z oszczędzaniem wody, Urząd Gminy w Żukowo informuje, że ruszył Konkurs „Złap Wodę Deszczową”, który jest adresowany do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Żukowo, mających możliwość wykorzystania wody deszczowej na własne potrzeby.

Celem konkursu jest wykorzystanie wody deszczowej poprzez praktyczny i efektywny sposób jej zagospodarowania.

Woda deszczowa jest zasobem, który warto zatrzymać w miejscu opadu. Każdy złapany jej litr, zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne. Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania. Przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania lub założenie ogrodu deszczowego.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać od 15.05.2020 do 30.06.2020 r. Wszelkie informacje odnośnie konkursu znajdują się w regulaminie.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2020”

Urząd Gminy w Żukowo informuje, iż ruszyła edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”. Konkurs, przebiegający w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda”, ma na celu ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu i wspólnego działania społeczności wiejskiej.

Poprzez powyższe przedsięwzięcie pragniemy wpływać na poprawę estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego. W celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konkursie Piękna Wieś Pomorska.

Druki karty zgłoszenia do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii „Zagroda” oraz karty zgłoszenia do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii „Wieś” można pobrać z załączonego Regulaminu.

Na karty zgłoszeń do etapu gminnego czekamy do 22 maja 2020 r. Można je przesłać e-mailem na adres [email protected] lub wrzucić do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy w Żukowie.

Komisja Gminna będzie oceniała zgłoszone zagrody i wsie do dnia  04.06.2020r.