Konsultacje Programu ochrony powietrza w woj. pomorskim

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że opracowywany jest Program Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 2 do 23 marca 2020 r. m.in. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19 marca br. o godz. 11.00 w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2020 R.

Kwalifikacja wojskowa dla osób spełniających wymagania, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze GMINY ŻUKOWO, przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Kartuzach ul. Klasztorna 1 w okresie od dnia 26.02.2020 do dnia 05.03.2020 w godzinach 08:30 do 12:00.

Celem kwalifikacji wojskowej jest

– ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:

 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Organizatorem kwalifikacji wojskowej są terenowe organy administracji samorządowej
– urzędy miast oraz starostwa powiatowe.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, z racji odpowiedzialności terytorialnej uczestniczyć będzie w kwalifikacjach wojskowych organizowanych przez:

 1. Urząd Miasta Gdynia
 2. Urząd Miasta Sopot
 3. Starostwo Powiatu Wejherowskiego
 4. Starostwo Powiatu Puckiego
 5. Starostwo Powiatu Kartuskiego

W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie proszę niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim organem administracji samorządowej w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1981);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r., poz. 944);

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2018 poz. 1459 z późn. zm.).

Wniosek o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2020 r. – c.d.

Dnia 30.09 br. otrzymałam pismo Burmistrza Gminy Żukowo o odrzuceniu naszego wniosku o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2020 r na realizację zadań, z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. W opinii Burmistrza zadanie mające na celu zakup 2 szt. parawanów ochronnych dla OSP Leźno nie jest przedsięwzięciem realizowanym na terenie naszego sołectwa.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, Sołtys ma możliwość albo potrzymania wniosku i skierowania go do pod głosowanie do Rady Miejskiej albo zwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma, kolejnego Zebrania i zmianę treści wniosku.
Po konsultacjach z Radą Sołecką, podjęłam decyzję o podtrzymaniu wniosku i skierowaniu do Rady Miejskiej.

Rozwiązania są dwa: albo radni zaakceptują nasz wniosek albo zostanie od odrzucony i jako sołectwo nie będziemy dysponowali funduszem sołeckim w 2020 r.

Wierzę że Radni pochylą się nad naszym wnioskiem i zgodzą z przedstawioną argumentacją. Przedsięwzięcie polegające na zakupie 2 szt. parawanów ochronnych służyć będzie mieszkańcom naszego sołectwa, jak również poprawie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i strażaków. I miejsce ich przechowywania winno mieć drugorzędne znaczenie.

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów.

Ponadto na dzisiejszej sesji rady miejskiej radni podjęli uchwałę dotyczącą nowych opłat za gospodarowanie odpadami.
Nowe stawki mają obowiązywać od 01.05.2019 r. Uchwała podlega jeszcze publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego,
o której mowa w § 1 w następujących wysokościach:
1) dla gospodarstwa liczącego 1 osobę 20 zł miesięcznie,
2) dla gospodarstwa liczącego 2 osoby 40 zł miesięcznie,
3) dla gospodarstwa liczącego 3 osoby 60 zł miesięcznie,
4) dla gospodarstwa liczącego 4 osoby 70 zł miesięcznie,
5) dla gospodarstwa liczącego 5 osób 75 zł miesięcznie,
6) dla gospodarstwa liczącego 6 osób lub więcej osób 80 zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w następujących wysokościach:
1) dla gospodarstwa liczącego 1 osobę 38 zł miesięcznie,
2) dla gospodarstwa liczącego 2 osoby 72 zł miesięcznie,
3) dla gospodarstwa liczącego 3 osoby 100 zł miesięcznie,
4) dla gospodarstwa liczącego 4 osoby 120 zł miesięcznie,
5) dla gospodarstwa liczącego 5 osób 130 zł miesięcznie,
6) dla gospodarstwa liczącego 6 osób lub więcej osób 140 zł miesięcznie.”

Szkolenia w ramach projektu „[email protected] w internecie”

Są jeszcze WOLNE miejsca na BEZPŁATNE szkolenia w ramach projektu „[email protected] w internecie” 🙂 Poniżej lista szkoleń z datami:

📌 Kultura w sieci
🗓 17-18 kwietnia

📌 Tworzę własną stronę internetową blog
🗓 1-2 kwietnia

📌 Moje finanse i transakcje w sieci
🗓 8-9 maja, 20-21 maja lub 22-23 maja

Zachęcamy do udostępniania informacji, może wśród Waszych znajomych znajdują się chętne osoby!

Zapisy i więcej informacji w Urzędzie Gminy w Żukowie (Referat Programów Rozwojowych) oraz pod numerem telefonu 58 685 83 11.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Wybory Sołeckie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO

W związku z uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz rad osiedli na terenie Gminy Żukowo, zgodnie z § 12 ust. 2 uchwały nr XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple.

ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE SOŁECTWA CZAPLE,
które odbędzie się dnia 4 marca 2019 r. o godz. 18.00
w remizie OSP Leźno.

Szczegóły w załączeniu.

Obwieszczenie_Czaple_03012019