Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 7.09.2020 r.

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej załączamy dokumenty z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 7.09.2020 r.

1. Protokół z Zebrania
2. Wniosek Sołtysa i Rady sołeckiej dotyczący propozycji zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na 2021 r.
3. Uchwała o przyjęciu wniosku do realizacji

Jednocześnie informujemy, że założyliśmy profil na youtube, na którym zamieściliśmy nagranie z zebrania.

https://www.youtube.com/channel/UCy7g7GGQOKf-NZ9uSLrEq3w/featured

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple zwołuję:
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu 7 września 2020 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej
w Leźnie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
 5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie
 6. Przedstawienie propozycji wniosków w sprawie podziału środków
  z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 7. Dyskusja nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 8. Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Fundusz sołecki Sołectwa Czaple na rok 2021 – propozycje mieszkańców.

Od dziś 18.08 do 31.08 przyjmujemy Państwa propozycje dotyczące wykorzystania Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

Do wydatkowania mamy kwotę 55 253,21 zł. Dodatkowo kwota do dyspozycji sołtysa to 15 000,00 zł.

W celu zaplanowana i wydatkowania środków funduszu zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców naszego sołectwa, zorganizowaliśmy już 2 spotkania konsultacyjne (29.07 oraz 17.08). Ostatnie planowane jest 31.08.2020 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej.

Przygotowaliśmy także krótką ankietę – jej wypełnienie zajmie Państwu 2-3 minuty. Można ją wypełnić nie wychodząc z domu, online lub będą na zakupach w sklepie „Po Drodze” Czaple 7A.

Do Państwa dyspozycji są 3 formy składania ankiet:

1. wersja online – link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHKy4k6HhITak8Qj_ZTlkrhndnz94LkgFKdgC6qCZyDSFWqg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

2. wersja papierowa wrzucona do skrzynki w sklepie „PO DRODZE” Czaple 7A.

3. wypełnioną ankietę można wrzucić do skrzynki pocztowej sołtysa – Czaple 82.

Raport o stanie gminy za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713) burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Poniżej raport o stanie gminy Żukowo za rok 2019, opublikowany na stronie internetowej urzędu gminy.

NAZEWNICTWO ULIC

Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości graniczących z działkami drogowymi (zgodnie z ewidencją gruntów) do składania wniosków o nadanie nazwy ulicy.
Nasza miejscowość rośnie coraz prężniej, a numery domów nadawane są w sposób trudny do usystematyzowania. Powoduje to niejednokrotnie problemy dla kurierów, dostawców, kierowców karetek czy straży.

Zachęcamy, by porozumieć się z sąsiadami i składać wnioski. Już 7 wniosków zostało złożonych do Urzędu Gminy Żukowo, w tym wniosek na główną ulicę w miejscowości.

Poniżej okólnik burmistrza, wzór wniosku oraz lista nazw ulic, które nie mogą być użyte (na podstawie zapisów okólnika).

Informacje dotyczące spraw zgłaszanych przez mieszkańców na Zebraniu wiejskim w dn. 9.03.2020 r.

Minęły prawie dwa miesiące od naszego zebrania wiejskiego – nie otrzymywałam żadnych informacji z Gminy, jak również nie widać było, by coś się działo ze zgłoszonymi przez nas sprawami. Pod wpływem również „delikatnych nacisków” z Państwa strony w dniu 28.04 wystąpiłam z wnioskiem o udzielenie informacji co się dzieje, co zostało zrobione. Odpowiedź otrzymałam również 13.05.2020 r.

Czy udzielona na wszystkie kwestie zawarte we wniosku? Czy to, co zostało napisane odpowiada w pełni choć na jedno pytanie?

Złap wodę deszczową i zgarnij nagrody

Aby zachęcić mieszkańców i rozwinąć ich zachowania proekologiczne związane z oszczędzaniem wody, Urząd Gminy w Żukowo informuje, że ruszył Konkurs „Złap Wodę Deszczową”, który jest adresowany do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Żukowo, mających możliwość wykorzystania wody deszczowej na własne potrzeby.

Celem konkursu jest wykorzystanie wody deszczowej poprzez praktyczny i efektywny sposób jej zagospodarowania.

Woda deszczowa jest zasobem, który warto zatrzymać w miejscu opadu. Każdy złapany jej litr, zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne. Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania. Przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania lub założenie ogrodu deszczowego.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać od 15.05.2020 do 30.06.2020 r. Wszelkie informacje odnośnie konkursu znajdują się w regulaminie.